Home >> Các công trình tham khảo >> Vietnam >> Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Nhà máy lọc dầu Dung Quất Địa điểm:
    Khu công nghiệp Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi

Thời gian:
    2005 - 2009

Miêu tả:
    Là 1 nhà máy lọc dầu với tổng số đầu tư là 2,5 tỉ USD

Khối lượng bê-tông cho cầu tàu: 40.000 m³

 Yêu cầu của khách hàng: 
    bê-tông 40 MPa

  Yêu cầu kỹ thuật:
    Độ sụt sau 2,5 giờ : 16 ± 2 cm
    Cường độ đạt được sau 7 ngày : 
    100%
    Silicafume : ít nhất 10%

 Sản phẩm được sử dụng:
  Glenium SP8S 250.000 liter
  Rheomac SF100 800 MT
 Yêu cầu của khách hàng
    Chống thấm

  Yêu cầu kỹ thuật:
    Phải là dạng màng 
    (không là chất lỏng)

 Sản phẩm được sử dụng:
  Masterprene 1000 20.000 m2 Yêu cầu của khách hàng:
  Polysulphite/polyurethane sealant

 Sản phẩm được sử dụng:
  Masterflex 700: 3.000 bộ
  Sonolastic NP1: 1.000 ống

 Yêu cầu của khách hàng:
  vữa không co ngót, cường độ 65Mpa
  Vữa Epoxy cường độ đạt 100 MPa
  sau 1 ngày

 Sản phẩm được sử dụng:
  Construction grout: 800 MT
  Masterflow 648CP: 100 bộ

 Yêu cầu của khách hàng:
   vữa đổ cốt liệu đặt sẵn

 Sản phẩm được sử dụng:
  Masterflow 816 tậo trung: 300 MT

 Yêu cầu của khách hàng:
  sơn Epoxy

 Sản phẩm được sử dụng:
  Mastertop 1110 (oyster white):
  200 sets

 Các sản phẩm khác:
  Barra 82: 80 MT
  Masterseal SP120: 60 can
  Barrazince SP: 50 liter

Copyright 2008 BASF SE
BASFCC.Moss.Core.wsp 1.0.0.12 - S:10 T:24/09/2014 6:32:33 SA